Arnak Cairo Liaison Office Papyrus

Africa › EgyptHeliopolis